متقاضیان

شرایط  اخذ کمک هزینه

۱- دانش آموزان مدارس دولتی، دانشجوی دانشگاه دولتی و ساکن کشور جمهوری اسلامی ایران، مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران

۲- حداقل معدل تحصیلی به تایید مدیر مدرسه، ۱۷ برای دانش آموزان مدارس، حداقل معدل تحصیلی به تایید معاونت آموزش دانشگاه، ۱۶ برای دانشجویان دانشگاه

۳- درخواست مستقیم متقاضی برای دریافت کمک هزینه از بنیاد و تکمیل فرم درخواست کمک هزینه (در وب سایت قابل دسترسی می باشد).

۱-۳ بنیاد مجاز است که درخواست فوق را با مدیر مدرسه و یا معاونت آموزش دانشگاه به صورت محرمانه مکاتبه نموده و درخواست گواهی تایید مندرجات در بند ۳ را نماید.

۲-۳ بنیاد بر حسب اولویت شرایط متقاضیان شامل وضعیت مالی، معدل تحصیلی و مکان زندگی تصمیم گیری می کند و برحسب بودجه مصوب جاری کمک هزینه را اعطا می کند. 

۳-۳ بند های ۳ و ۳-۱ هیچ تعهدی را برای بنیاد  ایجاد نمی کند و در صورت لزوم بنیاد مجاز به درخواست مدارک بیشتر از متقاضی برای احراز صلاحیت می باشد.

۴- چنانچه متقاضی موفق به دریافت کمک هزینه از بنیاد گردد، در سال های بعدی و در صورت حفظ شرط معدل در اولویت خواهد بود اما این اولویت تعهدی برای بنیاد ایجاد نمی کند.