دبستان پویانه علم شماره ۳۲

مدرسه پویانه علم شماره ۳۲، عروس جاعان بم پشت، سراوان، سیستان و بلوچستان، بهار ۱۴۰۱