دبستان پویانه علم شماره ۳۳

مدرسه پویانه علم شماره ۳۳، نصرت آباد، زاهدان، بهار ۱۴۰۱