دبستان پویانه علم شماره سی و سه

مدرسه پویانه علم شماره ۳۳، نصرت آباد، زاهدان، بهار ۱۴۰۱