دبستان پویانه علم شماره سی و چهار

مدرسه پویانه علم شماره ۳۴، نور آباد عمرزهی، خاش، سیستان و بلوچستان، بهار ۱۴۰۱