دبستان پویانه علم شماره نه

مدرسه پویانه علم شماره ۹، استان خوزستان، شهرستان ایذه، روستای سید نور رمه چر، بهره برداری بهار ۱۴۰۰