دبستان پویانه علم شماره نه

مدرسه پویانه علم شماره ۹، استان خوزستان، منتظر جانمایی از طرف نوسازی خوزستان