دبستان پویانه علم شماره هشت

مدرسه پویانه علم شماره ۸، استان لرستان، بهره برداری اواخر بهار۱۳۹۹