دبستان پویانه علم شماره هفده

 مدرسه پویانه علم شماره ۱۷، استان سیستان و بلوچستان، شهرستان خاش، روستای محمد آباد، بهره برداری زمستان ۱۳۹۹