دبستان پویانه علم شماره پانزده

مدرسه پویانه علم شماره ۱۵ در استان کرمان، بهره برداری تابستان ۱۳۹۹