دبستان پویانه علم شماره یازده

مدرسه پویانه علم شماره ۱۱ در استان کرمانشاه، کوزران، تاریخ بهره برداری بهار ۱۳۹۹