دبستان پویانه علم شماه هفت

مدرسه پویانه علم شماره ۷، استان لرستان، بهره برداری اواخر بهار ۱۳۹۹