دبستان پویانه علم شماه ۷

مدرسه پویانه علم شماره ۷، استان لرستان، شهرستان بروجرد، روستای خان امیر، بهره برداری زمستان ۱۳۹۹