مدارس و مراکز آموزشی

بنیاد پویانه علم در راستای وظایف آموزشی خود در مناطق مورد درخواست آموزش و پرورش نسبت به ساخت مدرسه اقدام نموده است.