دبستان پویانه علم شماره چهار

دبستان پویانه علم شماره چهار: روستای سید محمد، منطقه دالاهو، استان کرمانشاه