واحد های سازمانی بنیاد

واحد مشاوره
واحد کارشناسان
واحد پشتیبانی
واحد IT
واحد فرهنگی (برگزاری مسابقات و همایشات و بازارچه ها )