سقف مدت پرداخت کمک هزینه تحصیلی برای دانشجویان

با سلام به دوستان عزیز بنیاد نیکوکاری پویانه علم

قابل توجه دانشجویان عزیز

بر اساس تصمیم هیئت مدیره بنیاد نیکوکاری پویانه علم، سقف مدت پرداخت کمک هزینه تحصیلی از نیمسال دوم ۱۳۹۶ به دانشجویان به قرار زیر می‌باشد:

کاردانی: پایان نیمسال چهارم تحصیلی
کارشناسی ناپیوسته: پایان نیمسال چهارم تحصیلی
کارشناسی پیوسته: پایان نیمسال هشتم تحصیلی
کارشناسی ارشد: پایان نیمسال پنجم تحصیلی
دکترای تخصصی: پایان نیمسال ششم تحصیلی
دکترای عمومی: پایان نیمسال دهم تحصیلی

با امید به فرداهای بهتر

دوستدار شما- پویانه